Jazyk a reč

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 389 slov
Počet zobrazení: 10 994
Tlačení: 493
Uložení: 492
· Vysvetlite pojmy jazyk a reč.
· Uveďte a vysvetlite funkcie jazyka.
· Porovnajte vplyv jazykových rovín na vznik jazykovedných disciplín.
· Popíšte sémantický trojuholník.
 

· Jazyk

- systém ustálených znakov a pravidiel, ktoré určitá konkrétna spoločnosť používa ako prostriedok myslenia a dorozumievania.
- pomocou jazyka vyjadrujeme, prenášame a vymieňame si informácie = komunikujeme

- Podoby jazyka

a) Materinský – učíme sa ho prirodzenou formou
b) Cieľový (úradný) – vyučuje sa na školách (napr. Maďari sa na našom území učia Slovenčinu)
c) Cudzí jazyk – učíme sa ho dobrovoľne
 

· Reč

- je konkrétnou podobou jazyka
- býva doplnená mimojazykovými prostriedkami (napr. mimika, gestikulácia)
(*iné znakové systémy slúžiace na dorozumievanie – napr. dopravné značky, noty, piktogramy, emotikony ☺)

· Funkcie jazyka


- primárne
a) dorozumievacia funkcia (komunikatívna) -  jazykovými prostriedkami vyjadrujeme svoje myšlienky, city, pomenúvame objekty, vzťahy medzi nimi a svoj subjektívny vzťah k nim
b) poznávacia funkcia (kognitívna) -  jazyk je prostriedok, nástroj myslenia, myslenie človeka je viazané na slová (myslíme v nejakom jazyku)

- sekundárne
c) estetická funkcia – jazykom sa vyjadrujú emócie. Slová sa používajú aj v nepriamych, prenesených významoch – vznikajú obrazné pomenovania. Jazyk pôsobí ako istá estetická hodnota.
d) reprezentatívna funkcia – jazyk reprezentuje spoločnosť, jej kultúru, je podstatným znakom národa a tým sa odlišuje od iných národov. Národné povedomie sa buduje aj na povedomí národného jazyka.
 

 
 
 
J
A
Z
Y
K
= systém:

Jazykové roviny
(podsystémy)

Základná jednotka

Jazykovedná disciplína

tvarová
(morfologická)

gramatický tvar

morfológia

skladobná
(syntaktická)

veta

syntax

slovníková
( lexikálna)

slovo

lexikológia

zvuková
(fonetická)

hláska, fonéma

fonetika a fonológia

štylistická

text

štylistika
 

· Jazykovedné disciplíny

- jazykoveda – lingvistika – skúma jazyk
Podľa skúmaných jazykov – napr. slovakistika (skúma slovenčinu), bohemistika (čeština), slavistika (slovanské jazyky), orientalistika (orientálne jazyky) a iné.
Podľa skúmanej časti jazykového systému – pozri predchádzajúcu tabuľku
Iné jazykoved. Disciplíny – napr. etymológia (skúma pôvod slov), dialektológia (študuje nárečia) a iné.
 
· Sémantický trojuholník
- jazyk je systém znakov. Tieto znaky „zastupujú“, označujú iné veci a umožňujú tak prenos informácií a komunikáciu.
- vzťah medzi objektom (označovaným predmetom, vecou) a pomenovaním (slovom) vyjadruje sémantický trojuholník:
 
 
Napríklad:
POMENOVANIE (slovo) – konkrétne slovo oblak
-  ustálená skupina hlások – má svoju grafickú a zvukovú podobu, nesie určitý lexikálny význam a gramatický význam)
POJEM – vodné pary tvoriace vo vzduchu súvislé útvary
-  je odrazom podstatných a všeobecných vlastnosti predmetov a javov skutočnosti. Jeho obsah je vymedzený definíciou.
OBJEKT – samotný oblak, ktorý môžeme vidieť na oblohe
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022