Podnik a podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 109 slov
Počet zobrazení: 5 779
Tlačení: 384
Uložení: 391
Podnik a podnikanie
 
Podnik – je samostatný ekonomicko–právny subjekt, ktorý využitím istého súboru výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby potencionálnym užívateľom.
Obchodný zákonník definuje podnik ako súbor hmotných (majetok), ako aj osobných (zamestnanci) a nehmotných (povesť) zložiek podnikania.
 
Typy podnikov rozlišujeme:
1.  podľa charakteru predmetu činnosti:
a)  výrobné,
b)  dopravné,
c)  obchodné,
d)  podniky služieb a i.
 
2.  podľa charakteru vlastníctva:
a)  súkromné,
b)  družstevné,
c)  štátne.
 
3.  podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu:
a)  podniky s výlučne alebo prevažne podnikateľskou činnosťou,
b)  podniky pre špeciálne úlohy (úsek obrany a bezpečnosti)
c)  verejnoprospešné podniky – 1. rozpočtové organizácie,
 2. príspevkové organizácie.
 
Znaky podniku:
1. Ekonomická samostatnosť - si vyžaduje fungovanie podniku. To znamená, že štát nezasahuje priamo do činnosti podniku. Úlohou štátu je určiť len všeobecné pravidlá, v rámci ktorých sa môže uskutočňovať podnikanie (výška daní, podmienky pre vznik podniku). Podnik sám rozhoduje o tom, akú formu podnikania si zvolí, kde bude jeho sídlo, čo bude vyrábať, ako bude organizovať výrobu, ako rozdelí hospodársky výsledok, s kým bude spolupracovať atď.
2. Kapitál - je nevyhnutnou podmienkou podnikania, slúži na zabezpečenie činnosti podniku. Tvoria ho hmotné, nehmotné a osobné zložky.
3. Právna subjektivita - podniky majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi. Podniky nadobúdajú právnu subjektivitu zápisom do obchodného registra alebo získaním živnostenského oprávnenia.
 
Základné právne normy, ktoré upravujú podnikanie:
1.  Obchodný zákonník,
2.  Živnostenský zákonník,
3.  Občiansky zákonník,
4.  daňové zákony.
 
Podnikateľ
V SR ním môže byť každý občan, ktorý má záujem o podnikanie, dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný. Avšak nie každý človek má na podnikanie požadované predpoklady stať sa úspešným podnikateľom, pretože úspešný podnikateľ musí mať osobné vlastnosti, medzi ktoré patrí: vytrvalosť v práci, pracovitosť, schopnosť prekonávať prekážky, čestnosť, vedieť správne vychádzať s ľuďmi, správne sa rozhodovať, potrebné vedomosti, organizačné schopnosti.
 
Charakteristické znaky podnikateľa:
1.  právny subjekt – vstupuje do právnych vzťahov pod vlastným menom,
2.  vykonáva činnosť samostatne,
3.  vymedzuje si predmet podnikania,
4.  nesie podnikateľské riziko,
5.  hospodári s majetkom,
6.  podniká na vlastný účet,
Základným cieľom podnikateľa je dosahovanie zisku.
Podnikateľmi môžu byť FO alebo PO = podnikateľské subjekty
 
FO – ľudia ako prirodzený nositelia práv a povinnosti,
PO – útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sú považované podľa zákona za samostatné právne subjekty.
 
Obchodné meno
Je obchodný názov, ktorým sa podnikateľ odlišuje od ostatných podnikateľov a pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Pod svojim obchodným názvom je podnik zapísaný aj v OR. Rozlišujeme:
1.  osobné obchodné názvy (meno),
2.  vecné obchodné názvy (potraviny),
3.  kombinované obchodné názvy (meno + oblasť podnikania).
Súčasťou obchodného názvu podnikov, ktoré sa zapisujú do OR je aj ich právna forma (a. s., s. r. o.). Každý obchodný názov sa musí zreteľne líšiť od iných obchodných názvov aby sa nemohli zameniť alebo zneužiť
 
Obchodný register
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov.  Do OR sa zapisuje: obchodný názov a sídlo PO a meno a bydlisko FO, IČO, predmet podnikania, právna forma PO, meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podniku s uvedením spôsobu akým konajú v mene PO, iné dôležité skutočnosti, ktoré stanovuje zákon a DIČ.
Návrh na zápis do OR sa musí doložiť listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do OR zapísať. Zapisujú sa sem povinne všetky obchodné spoločnosti a družstvá. Zápis v OR má evidenčný a konštitutívny (zákonný) význam. OR vedie okresný súd pre podniky, ktoré majú sídlo v jeho obvode. Je to verejný zoznam, ku ktorému má prístup každý, kto má o to záujem.
 
Živnosti
 
Živnosť – sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Je to najpočetnejšia forma podnikania v SR. Sú to prevažne malé a stredné podniky, ktoré pôsobia vo sfére obchodu, služieb a remesiel. Vlastník – živnostník má neobmedzené ručenie – celým svojim majetkom. Môže ju založiť FO aj PO, ktoré spĺňajú podmienky Živnostenského zákona.
 
Všeobecné podmienky pre vznik živnosti:
-  dosiahnutý vek 18 rokov,
-  trestná bezúhonnosť,
-  spôsobilosť na právne úkony.
 
Osobité podmienky pre vznik živnosti:
-  odborná alebo iná spôsobilosť, ktorú si vyžaduje vykonávanie niektorých odborných živností,
-  v prípade PO musí všeobecné podmienky spĺňať osoba, ktorá je štatutárnym orgánom a osobité podmienky musí spĺňať zodpovedný zástupca.
 
Druhy živností:
1.  Ohlasovacie - stačí ich ohlásiť na živnostenskom úrade v mieste bydliska alebo v mieste podnikania, tie sa členia na:
a.  remeselné živnosti – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (stolárstvo),
b.  viazané živnosti – podmienkou je odborná spôsobilosť, upravená osobitnými predpismi (napr. revízia skúšky kolkov, vedenie účtovníctva)
c. voľné živnosti – preukazovanie odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje, stačí splniť všeobecné podmienky (kúpa tovaru za účelom predaja) – obchod, bar.
2.  Koncesované – odborná spôsobilosť je upravená osobitnými predpismi a osobitnou podmienkou je aj spoľahlivosť (nákup a predaj streliva, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne). Tieto živnosti vznikajú udeľovaním koncesie živnostenským úradom.
 
Živnostenské oprávnenie – oprávnenie prevádzkovať živnosť, vzniká pri:
· ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia,
· koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.
Živnostenský list – doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie ohlasovacej živnosti.
Koncesná listina – doklad, ktorý osvedčuje splnenie podmienok na prevádzkovanie koncesovanej živnosti.
Živnostenský register – prehľad živností, ktorý vedú živnostenské úrady v danom územnom obvode ich pôsobnosti.
Výpis zo živnostenského registra – preukaz živnostenského oprávnenia.
 
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
 
Sú to PO založené s cieľom podnikať, založiť ich môžu PO aj FO, poznáme 4 typy obchodných spoločností, ktoré sú zaradené do dvoch  základných kategórií:
Formy obchodných spoločností:
Osobné spoločnosti – verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť
Kapitálové spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť (ZI)
 
1. Osobné spoločnosti
 
Verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.)
· zakladajú ju aspoň 2 osoby podnikajúce pod spoločným obchodným menom,
· vznik – zápisom do OR,
· práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva,
· ručenie – za záväzky spoločnosti ručia spoločníci spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom,
· spoločnosť riadi a zastupuje každý zo spoločníkov, alebo podľa dohody spoločník poverený vedením,
· štatutárny orgán – všetci spoločníci, každý má 1 hlas,
· ZI – nie je povinné,
· vklad spoločníka nie je povinný,
· rozdeľovanie zisku, príp. straty sa uskutočňuje rovnakým dielom (ak nevytvorili ZI),
· v. o. s. zaniká vymazaním v OR, čomu predchádza zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie,
· pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku.
 
Základné imanie – peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.
Komanditná spoločnosť (k. s.)
 
· dva typy spoločníkov: komanditisti a komplementári,
· komplementári za záväzky ručia neobmedzene,
· komanditisti ručia obmedzene, len do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu, zapísaného do OR ,
· vznik – zápisom do OR, spoločenskou zmluvou,
· práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva,
· obchodné vedenie spoločnosti – oprávnením iba komplementári,
· rezervný fond – nie je povinný,
· rozdeľovanie zisku – u komplementárov rovnakým dielom, u komanditistov podľa výšky splatného vkladu pomerom určeným v spoločenskej zmluve,
· štatutárny orgán – komplementári, každý komplementár je oprávnený konať za spoločnosť samostatne,
· pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku, komanditisti majú prednostné právo na vrátenie hodnoty splateného vkladu.
 
2. Kapitálové spoločnosti
 
Spoločnosť ručením obmedzeným (s. r. o.)
· kapitálová spoločnosť, ktorej ZI je tvorené vopred určenými vkladmi spoločníkov,
· kapitálová spoločnosť, nie je nutná osobná účasť spoločníkov na podnikaní,
· spoločnosť môže založiť aj 1 osoba,
· spoločnosť môže mať max. 50 spoločníkov,
· vzniká zápisom do OR,
· práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, ak je 1 zakladateľ – zakladateľská listina,
· ručenie je obmedzené do výšky nesplateného vkladu zapísaného v OR,
· ZI – povinné, súhrn kapitálových vkladov spoločníkov, hodnota aspoň 5 000,00 €,
· vklad spoločníka je povinný, min. suma 750,00 €, môže mať peňažnú i nepeňažnú formu,
· ku dňu vzniku musí byť v prípade jedného spoločníka ZI splatené v plnej výške, v prípade viacerých spoločníkov musí byť splatené ku dňu vzniku aspoň 30% základného imania, minimálne však 50 % zo zákonom stanovenej výšky základného imania,
· rezervný fond – ak sa nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% ZI,
· rozdeľovanie zisku – v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom spoločníkov do ZI,
· orgány spol. s r. o.:
a. valné zhromaždenie – zvolávajú konatelia najmenej raz za rok, členmi sú všetci spoločníci, každý spoločník má 1 hlas na každých 33 € svojho vkladu,
b.  dozorná rada – kontrolný orgán vo vzťahu ku konateľom, členov volí valné zhromaždenie (aspoň 3 členovia), konateľ nemôže byť členom dozornej rady,
· štatutárny orgán je jeden alebo viac konateľov,
· spoločnosť zaniká vymazaním z OR, čomu predchádza zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie,
· pri zrušení likvidáciou majú spoločníci nárok na likvidačný zostatok, ktorý sa delí podľa splatených vkladov.
 
Akciová spoločnosť (a. s.)
· spoločnosť, ktorej ZI je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou,
· kapitálová spoločnosť, spoločníci – akcionári nie sú povinní osobne sa podieľať na podnikateľskej činnosti,
· akcia – cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľa sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a pri zániku spoločnosti na jej likvidačnom zostatku,
· menovitá hodnota akcie – hodnota, ktorá je na akcií vytlačená,
· kurz akcie – trhová cena, za ktorú sa akcia kupuje a predáva na burze,
Vypočíta sa:
 
Kurz akcie =  dividenda  x 100
  úroková miera
 
· dividenda – podiel na zisku, ktorý pripadá na menovitú hodnotu jednej akcie pre akcionára,
· tantiéma – pohyblivá cena, ktorú dostávajú členovia predstavenstva a dozorných rád akciových spoločností a jej výšku schvaľuje valné zhromaždenie,
· ážio – rozdiel medzi menovitou hodnotou a trhovou cenou akcie,
 
Druhy akcií rozlišujeme:
· Podľa znenia:
a)  akcie na meno – obsahujú meno majiteľa akcie a ich prevod - predaj sa uskutočňuje písomným záznamom na rube akcie - zmenu vlastníka treba a. s. oznámiť,
b)  akcia na doručiteľa – nie je na nich napísaný vlastník a sú prevoditeľné na inú osobu odovzdaním novému majiteľovi a za majiteľa akcie sa tým považuje ten, kto je jej držiteľom,
· Podľa poskytovaných práv:
a)  kmeňové akcie - z ich vlastníctva vyplývajú základné práva akcionárov,
b)  zamestnanecké akcie – znejú na meno a sú prevoditeľné iba medzi zamestnancami a dôchodcami spoločnosti, ich úlohou je pripútať pracovníkov k podniku a podnietiť ich osobný záujem na prosperite podniku,
c)  prioritné - majitelia týchto akcií majú prednostne vyplácanú dividendu, ale obyčajne nemajú hlasovacie právo,
 
· hodnota ZI a. s. je povinná, a to min. 25 000,00 €
· pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celková hodnota ZI a splatených najmenej 30% z peňažných vkladov,
· návrh na zápis do OR podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva,
· Orgány akciovej spoločnosti:
Valné zhromaždenie – najvyšší orgán – koná sa minimálne raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo. Je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie úhrnom v hodnote aspoň 30% ZI. Rozhoduje väčšina prítomných akcionárov,
Predstavenstvo – štatutárny orgán a. s., ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má minimálne 3 členov, ktorí si volia jeho predsedu predstavenstva,
Dozorná rada – kontrolný orgán spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Musí mať najmenej 3 členov, ktorí sa volia na dobu určenú stanovami, maximálne na 5 rokov. Členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva.
· rezervný fond – je povinný pri vzniku a. s., a to vo výške najmenej 10% ZI.
 
Družstvo
· členovia sú FO aj PO, založiť ho môžu najmenej 5 FO, ak ide o PO tak aspoň 2,
· ručenie – celým majetkom družstva,
· ZI – súhrn členských vkladov, musí byť najmenej 1 250,00 €,
· Orgány : členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia,
· družstvo zaniká vymazaním z OR.
 
 
Iné možnosti a formy PODNIKANIA:
 
Zmluva o tichom spoločenstve:
· tiché spoločenstvo je špecifická forma spoločného podnikania na základe zmluvy o tichom spoločenstve, ktorú vymedzuje Obchodný zákonník,
· tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku, ktorá vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania,
· zmluva o tichom spoločenstve musí byť písomná,
· predmetom vkladu môže byť určitá peňažná suma, určitá vec alebo právo využiteľné v podnikaní,
· tichý spoločník je oprávnený nahliadnuť do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom,
· práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi.
 
Združenie osôb na spoločné podnikanie:
· združenie osôb na spoločné podnikanie vzniká na základe zmluvy o združení, ktorú upravuje Občiansky zákonník,
· niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dohodnutého cieľa podnikania,
· združenie nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, nemajú teda právnu subjektivitu a nezapisujú sa do OR,
· majetok získaný pri spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov,
· zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne. Pri rozhodovaní patrí každému účastníkovi jeden hlas, veľkosť podielu nerozhoduje.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024