Daňová sústava a priame dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 299 slov
Počet zobrazení: 6 461
Tlačení: 379
Uložení: 374
Daňová sústava a priame dane
 
a) Charakteristika daňovej sústavy

Dane  majú významné postavenie v národnom hospodárstve, lebo sú účinným nástrojom na riadenie finančnej politiky štátu a tvoria základ štátneho rozpočtu. Daň  je povinná, zákonom stanovená, pravidelne opakujúca sa platba, ktorú odvádzajú FO, PO v určenej výške a v stanovenom termíne. Zavedenie, zmena, alebo zrušenie dane musí byť stanovené zákonom.
- Daňová sústava - súhrn daní, ktoré je možné na území Slovenskej republiky vyberať.
- Daňové prvky - sú to charakteristiky jednotlivých daní. Základné daňové prvky sú:
Subjekt dane - FO alebo PO, ktorá je povinná podať daňové priznanie a daň zaplatiť
Daňovník - odvádza daň priamo do štátneho rozpočtu
Platiteľ dane - je zodpovedný za správne odvedenie dane, ale  daňové zaťaženie znáša daňovník. Príklad:  daň zo závislej činnosti  zamestnanec je daňovník, zamestnávateľ platiteľ dane
Objekt (predmet) dane - je to, za čo sa platí daň. Podľa predmetu je aj pomenovanie daní.  Príklad: príjem, služby, majetok, nehnuteľnosť a pod.
Základ dane - je to základ, z ktorého daňovník vypočíta svoju daňovú povinnosť. Môže byť udaná:  a) v hodnotovom vyjadrení v € - príjem
   b) v naturálnych jednotkách - m2, l, ...
Sadzba dane - nástroj, prostredníctvom ktorého sa z daňového základu vypočíta daň.
  Môže byť určená:   a) pevnou sumou - sadzba za 1 m2 je 0,001 €
      b) percentuálne - daň z príjmu FO a PO DPH je jednotná 19%
      c) kombináciou – napr. spotrebná daň z tabaku
· Klasifikácia daní - dane môžeme členiť podľa rôznych hľadísk napr.
 a) podľa subjektu zdanenia:   dane pre FO dane pre PO
 b) podľa objektu zdanenia:  príjem   majetok spotreba
 c) podľa dopadu na daňové subjekty: priame dane   nepriame dane
· Štátny rozpočet je centralizovaný fond peňažných prostriedkov, sústredených do pôsobnosti štátu. Štátny rozpočet má dve stránky - príjmovú a výdavkovú
Príjmy do ŠR  Výdavky zo ŠR
- daňové príjmy spolu  89,3%  - verejná spotreba štátu správa, bezpečnosť
- nedaňové príjmy   6,8%  - verejná spotreba obyvateľstva školstvo, kultúra
- prímy zo splácania  - dotácie podnikateľským subjektom
  úverov, predaj akcií  3,9%   - transfery domácnostiam a iné
·  Nepriame dane sú také dane, ktoré neplatí priamo daňovník, ale sa premietnu do ceny a zaplatí ich konečný spotrebiteľ. Najznámejšie nepriame dane sú:
a) všeobecné dane - daň z pridanej hodnoty
b) špecifické dane  - spotrebné dane

b) Daň z pridanej hodnoty

· Daň z pridanej hodnoty - DPH ( upravená v zákone o DPH č. 222/2004 Z.z.) je daňou:
nepriamou je zahrnutá v cene a pltí ju konečný spotrebiteľ
všeobecnou, lebo zaťažuje všetky výrobky a služby a každého platiteľa
viacstupňovou je vyberaná po častiach na každom stupni produkcie
Subjekt dane – zdaniteľné osobyFO, PO, ktoré realizujú zdaniteľné obchody je zaregistrovaná na daňovom úrade ako platiteľ DPH: Registrácia môže byť:
povinná - ak 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahne obrat  € 35.000,- sú povinné  najneskôr do 20. dňa  požiadať o registráciu.
dobrovoľná daňovník sa prihlási dobrovoľne bez ohľadu na príjmy
zrušenie registrácie je možné z úradnej moci alebo dobrovoľné, najskôr po 12 mesiacoch, ak 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nedosiahne obrat € 35.000,-

Objekt dane – zdaniteľné obchodyktoré podliehajú dani z pridanej hodnoty.
Za zdaniteľné obchody považujeme: - dodanie tovaru, dodanie služby, dovoz tovaru z územia tretieho štátu, dodanie stavby, prevod a použitie práv, prevod nehnuteľnosti a iné, ak nastala zmena vlastníctva.
Príklad: Podnik vyrába televízory,  ak ich predáva na trhu výrobky sú zaťažené DPH, 
ak ich použije pre vlastnú potrebu nie sú zaťažené DPH
Základ dane - je to cena bez DPH, z ktorej sa vypočítava výška DPH
Sadzba dane -  je 19%,
Výpočet DPH - sú možné dva spôsoby
a)  Ak základom dane je cena, ktorá neobsahuje DPH
  DPH = cena bez DPH  x  sadzba : 100
b) ak základom pre výpočet je hodnota s DPH
  DPH = cena s DPH x sadzba
100 + sadzba
 
Príklad:   Vypočítajte výšku DPH (19 %)  ak podnik vyrobil:
200 ks televízorov ZACHAR 1, z ktorých predal 150 ks po 12 000,- bez DPH
100 ks domáce kino VIDA 2, z ktorých predal 80 ks po 9 520,- vrátane DPH
1. televízory ZACHAR 1
a) hodnota 1 ks  televízora bez DPH 12 000,-
b) DPH 19 % za 1 kus  2 280,-  DPH = 12 000 x 0,19 = 2 280,-
c) cena s DPH 14 280,- 
e) celkové DPH za 150 predaných kusov  342 000,-  DPH (celkom) = 150 x 2 280 = 342 000,-
2. videoprehrávače VIDA 2
a) hodnota 1 ks  videa bez DPH 8  000,-
b) DPH 19 % za 1 kus  1 520,- DPH = 9 520 x 19 : 119 = 1 520,-
c) cena s DPH 9 520,-
e) celkové DPH za 50 predaných kusov  121 600,-  DPH (celkom) = 80 x 1 520 = 121 600,-
 
3. Celková výška    463 600,-  DPH = 342 000+ 121 600 = 463 600,-
 
Odpočet dane - je to rozdiel zaplatenej dane na  vstupe a na výstupe. Pri nadmernom odpočte môže si platiteľ kompenzovať v nasledujúcom  zdaňovacom období
Odpočet dane = Daň na vstupe - Daň na výstupe
Daň na vstupe  je daň, ktorú platiteľ dane zaplatí inému platiteľovi za dodávku tovaru, služby. Výška DPH je súčasťou faktúry a platby dodávateľovi (pri PFA, DPH je na MD)
Daň na výstupe je daň, ktorú platiteľ dane uplatní ako súčasť ceny za svoje zdaniteľné plnenie, čiže za dodané výrobky, služby v  odberateľskej faktúre (VFA, DPH je na D)
 
c) Zásady účtovania DPH

Daň z pridanej hodnoty je osobitným a najvýznamnejším druhom nepriamych daní. Pre účtovanie dane z pridanej hodnoty je v účtovnej skupine 34 – Zúčtovanie daní a dotácií vyhradený účet 343 – Daň z pridanej hodnoty.
 Na strane MD tohto účtu sa účtuje: 343/xxx
-  daňová pohľadávka t.j. daň na vstupe
-  nárok na daňový odpočet
Na strane D tohto účtu sa účtuje: xxx/343
-  daňový záväzok, t.j. daň na výstupe
-  inkaso  dane od odberateľa
Rozdiel, ktorý vznikne medzi daňovou pohľadávkou (odpočtom) a daňovým záväzkom (inkasom) je odvodová povinnosť DPH. Platí:
a/ ak je súčet strany D > súčet strany MD  ––-  ide o vlastnú daňovú povinnosť
b/ ak je súčet strany D < súčet strany MD  ––-  ide o nadmerný odpočet dane
V záujme zabezpečenia preukázateľností a správnosti účtovania DPH, ako aj pre potreby kontrolných a daňových orgánov je potrebné, aby každá účtovná jednotka dokázala preukázať, že:
-  DPH bola vypočítaná v správnej výške, t.j. zo správneho základu a v správnej sadzbe (v súčasnosti 19%)
-  zabezpečila včasnosť plnenia odvodových povinností DPH podľa platného zákona
-  dodržiavala správnosť účtovania odpočtu dane vzhľadom na deň úhrady.
Tieto požiadavky môže účtovná jednotka dobre zabezpečiť len vtedy, ak bude dôsledne viesť analytickú evidenciu k účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.
Vývoz výrobkov, tovarov a služieb z tretích krajín je oslobodený od DPH, ale dovoz podlieha tejto dani. DPH pri dovoze vymeriava colný orgán, ktorému sa tiež uhrádza (buď v hotovosti, alebo z bankového účtu). Dôležité je tiež to, že základom pre výpočet DPH je nielen fakturovaná suma od zahraničného dodávateľa, ale aj clo a colné poplatky. 
· Evidencia DPH vedie sa samostatná evidencia:
DPH na vstupe  je daň, ktorú platiteľ dane zaplatí inému platiteľovi za dodávku tovaru, služby. Výška DPH je súčasťou faktúry a platby dodávateľovi (pri PFA, DPH je na MD)
DPH na výstupe je daň, ktorú platiteľ dane uplatní ako súčasť ceny za svoje zdaniteľné plnenie, čiže za dodané výrobky, služby v  odberateľskej faktúre (VFA, DPH je na D)

d) Žiadosti  podnikateľských subjektov a občanov

Žiadosť je písomnosť, ktorou pisateľ žiada:
-  povolenie (schválenie) rôznych návrhov
-  poskytnutie informácie
-  vyriešenie sťažnosti
-  zabezpečenie zmien, úprav, výnimiek
-  prijatie do zamestnania
-  zmenu pracovného miesta
-  úpravu pracovnej doby a iné.
Organizácie podávajú svoje žiadosti len na čistých listoch papiera formátu A 4.
Občan v súkromnej žiadosti do záhlavia napíše meno, priezvisko a adresu svojho bydliska. Adresu príjemcu píše rovnako ako v obchodnom liste, z odvolacích údajov napíše len miesto a dátum odoslania.
Slovo „Vec“ sa na takéto žiadosti nepíše. Podpisuje sa vlastnoručne. Žiadosť sa píše riadkovačom 1,5.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.210